Suning    中文 | EN

Party secretary of shandong province securities regulatory bureau, director Feng Henian visited Yong

Date:2014/4/2 15:07:22    Author:    Source:     visits

Party secretary of shandong province securities regulatory bureau, director Feng Henian visited Yonghua group ,accpanied by municipal party committee secretary, director of the standing committee Zhou Qingli, vice mayor Shao Zhudong, and the leaders of yiyuan county magistrate tan Xiuzhong .